Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

18.01.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1801/2021/03

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Шуліка Т.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне Акцiонерне Товариство "АЛБЕ-ГРУП"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            01054, Київська обл., Київ, Олеся Гончара 65

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            39400974

5. Міжміський код та телефон, факс:

            0442382725, 0442382726

6. Адреса електронної пошти:

            albe_group2@emitent.net.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://39400974.smida.ua

18.01.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

 

 

Структура власності

Приватного Акціонерного Товариства «АЛБЕ-ГРУП»,

 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі

станом на 18 січня 2021 року

 

 

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Інформація про особу

Участь особи у статутному капіталі заявника, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичних осіб, зазначених у колонці 2

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

1.

Benkovich Aleksandr  / Бенькович Олександр Абрамович

Громадянин Російської Федерації, місце проживання: РФ, м. Москва, вул. Усієвича, 11, кв. 47

Паспорт 65№4289766 видан УФМС 1010 27.07.2016р.

Дата народження:03.08.1949р.

ІНН:1811223117

100

 

100*