Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Шулiка Тетяна Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.02.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "АЛБЕ-ГРУП"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01054 Київ вул. Олеся Гончара, 65
4. Код за ЄДРПОУ 39400974
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 2382725 (044) 2382726
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 07.02.2017 Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД НЕ 208131 74.67298 0
Зміст інформації:
Компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю АСТРОВЕЙ ЛIМIТЕД, реєстрацiйний номер НЕ 208131, мiсцезнаходження: Агiас Еленiс, буд. 2, Стасiнос Билдiнг, оф. 5-й поверх, Нiкосiя, 1060. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй: до змiни 74.67298 %, пiсля змiни 0,00%.
2 08.02.2017 Дочiрнє пiдприємство "Р-Iнтер" 32306213 25.3269 99.99988
Зміст інформації:
Дочiрнє пiдприємство "Р-Iнтер", код ЄДРПОУ 32306213, мiсцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, буд. 10. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй: до змiни 25,3269%, пiсля змiни 99.999880%.