Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 05.10.2018
Дата публікації 18.09.2018 14:48:27
Найменування емітента* Приватне Акціонерне Товариство "АлБе-Груп"
Юридична адреса* 01054, м.Київ, вул. Олеся Гончара, 65
Керівник* Шуліка Тетяна Володимирівна - Генеральний директор. Тел: 0503516896
E-mail* albe_group@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «АлБе-Груп»

Адреса місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65 (надалі – Товариство).

 

1. 05 жовтня 2018 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65, каб. 107. Початок зборів об 11.00 годині.

 

2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 05 жовтня 2018 року з 10.30 до 10.50 за місцем проведення позачергових загальних зборів.

 

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – 01 жовтня 2018 року (станом на 24.00).

 

4. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Про затверждення регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
  4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
  5. Визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження щодо здійснення всіх необхідних дій для реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

5. Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65, каб. 107, в робочий час - з 9.00 до 18.00), а в день проведення позачергових зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Шуліка Тетяна Володимирівна.

Для участі в позачергових зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Телефон для довідок (044) 2382725.

51 Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщено на веб-сайті http:// http://39400974.smida.ua

 

 

 

Генеральний директор                                                                                            Шуліка Т.В.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Шуліка Тетяна Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.09.2018
(дата)