Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2017
Дата публікації 21.03.2017 17:25:30
Найменування емітента* Приватне Акціонерне Товариство "АлБе-Груп"
Юридична адреса* 01054, м.Київ, вул. Олеся Гончара, 65
Керівник* Шуліка Тетяна Володимирівна - Генеральний директор. Тел: 0503516896
E-mail* albe_group@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «АлБе-Груп»

Адреса місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65 (надалі – Товариство).

 

1. 24 квітня 2017 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65, каб. 107. Початок зборів об 11.00 годині.

2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 24 квітня 2017 року з 10.30 до 10.50 за місцем проведення загальних зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 18 квітня 2016 року (станом на 24.00).

4. ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

  1. Обрання лічильної комісії
  2. Про затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства  за 2016 рік.
  6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
  7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

5. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65, каб. 107, в робочий час - з 9.00 до 18.00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Шуліка Тетяна Володимирівна.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Телефон для довідок (044) 2382725.

51 Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті http://39400974.smida.ua

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2016)

Попередній (2015)

Усього активів

17813,0

17963,2

Основні засоби

17547,7

17695,7

Запаси

-

2,2

Сумарна дебіторська заборгованість

245,2

229,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

4,4

33,6

Нерозподілений прибуток

-283,5

6,0

Власний капітал

1396,5

1686,0

Статутний капітал

1680,0

1680,0

Довгострокові зобов'язання

14139,8

14303,6

Поточні зобов'язання

2079,4

2137,4

Чистий прибуток (збиток)

-258,6

6,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

840000

840000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

 

 

Генеральний директор                                                                                               Шуліка Т. В.                          

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Шуліка Тетяна Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2017
(дата)