Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2016
Дата публікації 18.03.2016 15:00:32
Найменування емітента* Приватне Акціонерне Товариство "АлБе-Груп"
Юридична адреса* 01054, м.Київ, вул. Олеся Гончара, 65
Керівник* Шуліка Тетяна Володимирівна - Генеральний директор. Тел: 0503516896
E-mail* albe_group@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. 19 квітня 2016 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65, каб. 107. Початок зборів об 11.00 годині.

2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 19 квітня 2016 року з 10.30 до 10.50 за місцем проведення загальних зборів.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 13 квітня 2016 року (станом на 24.00).

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження звіту Виконавчого органа Товариства за 2015 рік.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

5. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65, каб. 107, в робочий час - з 9.00 до 18.00), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Шуліка Тетяна Володимирівна. Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Телефон для довідок (044) 2382725.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 17963,2

 17807,0

Основні засоби

 17965,7

 0,0

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

 2,2

 

Сумарна дебіторська заборгованість

 229,0

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 33,6

 

Нерозподілений прибуток

 6,0

 

Власний капітал

 1686,0

 1680,0

Статутний капітал

 1680,0

 1680,0

Довгострокові зобов'язання

 

 

Поточні зобов'язання

 2137,4

 2000,0

Чистий прибуток (збиток)

 6,0

 

 

7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано

18.03.2016р. № 53 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

 

Шуліка Т. В.

 

 

18.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Шуліка Тетяна Володимирівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2016
(дата)