Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.03.2020 15:59:01
Дата здійснення дії: 24.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне Акціонерне Товариство «АЛБЕ-ГРУП»
Код за ЄДРПОУ:  39400974
Текст повідомлення: 

Повідомленяя про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

 

 

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «АлБе-Груп»

 

Адреса місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65 (надалі – Товариство).

 

1. 24 квітня 2020 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65, каб. 107. Початок зборів об 11.00 годині.

 

2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 24 квітня 2020 року

 

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів з 10.30 до 10.50 за місцем проведення загальних зборів.

 

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 17 квітня 2019 року (станом на 24.00).

 

5. Перелік питань разом із проектом рішень щодо кожного з питань, включений до порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства:

  1. Обрання лічильної комісії

Проект рішення з першого питання проекту Порядку денного:

«Обрати лічильну комісію у складі 1- ї особи: Голови лічильної комісії  Назаренко О.М.».

 

  1. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з другого питання проекту Порядку денног:

«Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- на зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до Порядку денного;

- рішення з питань Порядку денного зборів приймаються голосуванням бюлетенями,  форма і текст яких, затверджені Наглядовою радою Товариства;

Встановити наступний порядок розгляду питань Порядку денного зборів Товариства:

- по кожному питанню Порядку денного зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після  розгляду кожного питання Порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням Порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням Порядку денного зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання Порядку денного;

- доповідь по питанням Порядку денного Зборів - до 10 хв.;

- виступи по питанням Порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв».

 

  1. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з третього питання проекту Порядку денного:

«Обрати Т.В. Шуліку головою річних загальних зборів акціонерів Товариства, О.В. Сапацинського - секретарем зборів».

 

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з четвертого питання проекту Порядку денного:

«Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік».

 

  1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства  за 2019 рік.

Проект рішення з п’ятого питання проекту Порядку денного:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік».

 

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту Порядку денного:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік».

 

  1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

 Проект рішення з сьомого питання проекту Порядку денного:

«Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2019 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах».

 

  1. Продовження повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з восьмого питання проекту Порядку денного:

«Продовжити з 25 квітня 2020р.  повноваження Наглядової ради Товариства строком на три роки у наступному складі:

1 Член Наглядової ради –  Бенькович О.А.

2. Член Наглядової ради – Бондарчук І.Л.

3. Член Наглядової ради – Петренко М.М.»

 

51 Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщено на веб-сайті http://39400974.smida.ua

 

 

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара, 65, каб. 107, в робочий час - з 9.00 до 18.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Шуліка Тетяна Володимирівна.

 

7. Права, якими можуть користуватися акціонери після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися визначені в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

8.  Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок (044) 2382725.

    

9. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2019)

Попередній (2018)

Усього активів

17376,0

17650,0

Основні засоби

17105,6

17261,5

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

205,4

368,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

18,3

1,3

Нерозподілений прибуток

-592,9

-307,7

Власний капітал

1087,1

1372,3

Статутний капітал

1680,0

1680,0

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

16278,8

16269,9

Чистий прибуток (збиток)

-285,2

-127,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

840000

840000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

 

 

Генеральний директор                                                                                 Шуліка Т.В.